مسئول : آقای سیدی
داخلی : 6
شماره مستقیم : 10الی 22481806 – 021  
          شرح وظایف:

1.    برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحدمربوطه وپاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد
2.    برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحدمربوطه باکارکنان سایرمؤسسات وسازمانهای داخل یاخارج شهر،طبق مقررات ودستورمافوق
3.    نظارت مداوم بردستگاههای مرکزی تلفن وخطوط تلفنی تحت نظروگزارش به موقع تعمیرات موردنیاز
4.    حفظ ونگهداری دستگاه تلفن وپاسخگویی به موقع مکالمات
5.    عدم ترکم خابرات ودرصورتترک تعیین جایگزین جهت جلوگیری ازبروزمشکلات
6.    اعلام به موقع کارکنان،پزشکان واعضاءتیم احیاء
7.    رعایت وحفظ شئونات اخلاقی درمکالمات تلفنی
8.    جلوگیری ازاشغال بودن تلفن درطولانی مدت
9.    انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق