مسئول : خانم ناهید صادق زاده
داخلی : 40205
شرح وظایف:
1.    .سرپرستی ونظارت برکارگروههای تعمیرات تجهیزات پزشکی وکارگاههای مربوطه
2.    .رسیدگی به امورمربوط به تجهیزات پزشکی وتهیه برنامه های تعمیراتی وراه اندازی دستگاهها
3.    .جمع آوری اطلاعات لازم درزمینه نگهداری،تعمیرات وتهیه لوازم ماشین آلات ودستگاه های پزشکی
4.    .نصب وراه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده
5.    .آموزش چگونگی تعمیرات ونگهداری لوازم وماشین آلات پزشکی به تکنسین های تعمیرات تجهیزات پزشکی
6.    .تعقیب وپیگیری جهت انجام پروژه هاورفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی
7.    .انجام تحقیقات نظری وعملی پیرامون بهبودکیفیت تولید ونگهداری وتعمیرلوازم وماشین آلات پزشکی
8.    .نظارت برتهیه قطعات یدکی ونصب آنها
9.    .نظارت دربررسی پیشنهادهای ارجاع شده مربوط به استانداردهای وسایل ولوازم دستگاههای پزشکی