مسئول تغذیه: خانم سعیده نهانی
داخلی: 44330
شرح وظایف:
الف- تنظیم رژیم درمانی بیماران بستری طبق نظر و تجویز پزشکان معالج .
ب- دریافت مواد اولیه از انبار خواروبار  و توزیع غذا به بیماران در بخش ها و کارکنان در سلف سرویس .
پ- تهیه برنامه غذایی جامع بر حسب فصول سال .