عنوان

ذینفعان

توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات و مراقبت­های جامع به صورت کارآمد و اثر بخش 

بیماران و کارکنان

اولویت بخشی و نگاه ویژه به موضوع و برنامه­های ایمنی در راس فعالیت­های بیمارستان با رویکرد پیشگیرانه

بیماران و کارکنان

التزام مجموعه بیمارستان به رعایت حقوق گیرندگان خدمت،‌نهادینه کردن فرهنگ و تکریم ارباب رجوع

بیماران و همراهان

ارتقاء سطح آموزش و توانمندسازی کارکنان، بیماران در راستای ماموریت بیمارستان

بیماران و کارکنان