گرفتن شرح حال روانی کلیه بیماران بستری در بخشهای بیمارستان