الف- معاینه ، تشخیص و درمان بیماران بستری در بخش بیماریهای روانی .
ب- استفاده از وسایل و امکانات و تجهیزات  روان پزشکی به منظور تشخیص و درمان تا بهبودی کامل بیماران .
پ- روان درمانی فردی و گروهی موردی بیماران بستری
ت- آمادگی کامل برای ارائه آموزش به دانشجویان و کارکنان کادر پرستاری و پزشکی در حد تخصصی بیماران روانپزشکی
ث- خانواده درمانی برای کاستن عود بیماری در بیماران
ج- مشاوره روان پزشکی بیماران ارجاعی از سایربیمارستانهای نزاجا .
چ- معاینه و تشخیص بیماران به منظور درمان فیزیکی با الکتروشوک
ح – اقدام به انجام شوک و بررسی وضعیت بیمار تا بهبودی کامل.
خ – استفاده از وسایل و تجهیزات و امکانات مدرن پزشکی به منظور تشخیص و درمان تا بهبودی کامل .
د- معاینه ، تشخیص ، درمان و بستری کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماریهای روانی
ذ- استفاده از وسایل ، امکانات و تجهیزات پزشکی مدرن .
ر- آمادگی کامل برای پذیرش بیماران اعم از عادی و اورژانسی در تمام 24 ساعت
ژ- خانواده درمانی برای کاستن از عود بیماری  در کودکان و نوجوانان
س- مشاوره ژنتیکی با والدین  برای پیشگیری از ناهنجاریهای مادر زادی