نوبت دهی در این بیمارستان به دو صورت انجام میپذیرد.
الف) حضوری : با مراجعه به قسمت پذیرش،  نوبت پزشک مربوطه را دریافت و سپس منتظر ویزیت و ارائه خدمات میشوید.
ب) تلفنی: با تماس با شماره 22481806-021 داخلی 40220 جهت پزشک مربوطه خود وقت قبلی گرفته و در همان روز مراجعه مینمایید