مسئول رادیولوژی: آقای مرتضی لطفی
                      داخلی : 40225
الف – انجام رادیوگرافی بیماران معرفی شده از بخشها و درمانگاه .
ب- اقدام در مورد رادیوگرافی هایی که در بیمارستان مقدور نبوده و بایستی از امکانات مراکز تشخیص
خارج از بیمارستان استفاده گردد .