رئیس تدارکات: آقای حسن صنعتگر
داخلی : 40204 – 40205
شرح وظایف :
الف – پیش بینی درخواست ، دریافت ، نگهداری ، و توزیع اقلام تدارکاتی ( پزشکی و غیر پزشکی ) .
ب- شمارش اقلام تحویلی به قسمتهای بیمارستان در زمانهای لازم طبق نظر و خط مشی رئیس بیمارستان به منظور تامین  اقلام مصرف شده و عودت اقلام فرسوده و رسیدگی به دارایی واحد های بیمارستان .
ت- بررسی صورت وضعیت اقلام سازمانی  بمنظور تامین موجودی و تشخیص خرید اقلام مورد نیاز واحدهای بیمارستان .
ث- انجام محاسبات آمادی به منظور جایگزین کردن اقلام مصرفی و مورد نیاز .
خ- تامین گازهای پزشکی
د-دریافت و حمل مواد فاسد شدنی از منابع تعیین شده .