تعریف:
حسگرهایی که الکترود نامیده می¬شوند، بر روی پوست سر بیمار قرار می¬گیرند. این حسگرها، فعالیت
الکتریکی مغز فرد را ثبت و در قالب امواج مغزی به او نشان می¬دهند.
عوارض جانبی:
             دستگاهی که به بدن ما وصل می¬شود هیچ اشعه و یا سیگنالی را وارد بدن نمی¬کند. این دستگاه صرفاً
             سیگنال¬های زیستی ما را ثبت می¬کند و برای اینکه ما بتوانیم آنها را با اراده خود تحت تاثیر قرار دهیم در
             مانیتور به ما نشان می¬دهد. سنسورهایی که نیز به بدن و یا سر فردنصب می¬شوند بصورت بالقوه هیچ
             مشکلی برای فرد به وجود نمی¬آورند.
کاربرد:
 در درمان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه وADHD مؤثر می¬باشد و باعث تقویت تمرکز و تنظیم
رفتار می¬شود. دقت و تمرکز افزایش می¬یابد و سازماندهی افکار و اعمال ایجاد می¬شود. تحریک بیش از حد
کاهش می¬یابد. نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری هم مؤثر است.