الف –مصاحبه ، مشاوره و حضور فیزیکی در محل زندگی بیماران در صورت نیاز ( جهت رفع مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنها و حضور مستمر در بخشهای بیمارستان ).
ب- کمک به برقراری سرپرستی برای نظامیانی که فرزندان آنها دچار اختلا شدید روانی هستند .
پ- شناخت و بررسی وضعیت روحی کارکنانی که در اثر ارتباط با بیماران روانی دچار مشکلات روحی می باشند