رئیس پست مهندسی : آقای بهمن لطفی
داخلی : 40211 – 40268
شرح وظایف:
الف- نگهداری و تاسیس ابنیه و تاسیسات
ب- تهیه هوای مطبوع .
پ-تامین آب ، برق و فضای سبز .
ت- بازرسی از اماکن ، وسایل الکتریکی ، غیر الکتریکی و گاز سوز  به منظور جلوگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل انفجار ، آتش سوزی و خرابکاری اماکن .
ث- پیش بینی درخواست ،  دریافت  ، نگهداری و توزیع اقلام مهندسی .