مسئول : آقای عقلمند
داخلی: 40231
شرح وظایف:
1.    نظارت بر واحدهای تحت پوشش پذیرش و ترخیص بیماران، بایگانی، کامپیوتر، آمار بیمارستان
2.    نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
3.    درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرم¬های پرونده بیمارستان
4.    تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری
5.    نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان
6.    بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق