مسئول : آقای تیموری
شرح وظایف:
انجام کلیه فعالیتهای شستشوی ضد عفونی و اتوی ملحفه و البسه بیمارستان .