رئیس: دکترمحمدرضا کاظمی
مسئول : خانم زینب رزوان  
داخلی : 40210
شرح وظایف:
الف- کمک به بیماران به منظور بازیابی توانایی انجام فعالیت روزانه  .
ب- کمک به افزایش تحمل بیمار جهت شرکت در کارهای دسته جمعی .
پ- ایجاد امکانات افزایش مهارت فردی و اصلاح رفتاری بیمار