مسئول : مهندس رضا اسفندیاری

داخلی : 40208

شرح وظایف:
1.    نصب و راه اندازی سیستم¬های کامپیوتری بیمارستان
2.    مدیریت و پشتیبانی از سیستم   MIS - HIS
3.    کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد های مربوطه
4.    نظارت بر امنیت شبکه در واحدهای مربوط
5.    آموزش نرم افراز سیستم اتوماسیون اداری و  رفع اشکال کاربران شاغل در آن واحد

6- نظارت بر تمامی امورات مربوط به نرم افزار و سخت افزار و شبکه