رئیس حسابداری: آقای خراسانی
داخلی : 40223
شرح وظایف:
الف- بررسی و برآورد ، درخواست و تامین بودجه سالیانه بیمارستان .
ب- بررسی ، دریافت و اعاده اسناد هزینه شده .
پ- نگهداری اسناد هزینه شده .