مسئول : آقای کرم الهی
داخلی: 40260 – 40261
شرح وظایف:
نظارت و کنترل نگهبان و حراست برورودوخروج کالاها،وسایل نقلیه ورفت وآمد افراد