سرپرستار بخش : خانم مریم عسگری
                              داخلی بخش: 40218
                               موقعیت : در ساختمان درمانگاه
                              این بخش دارای 4 تخت می باشد
الف- پذیرش بیماران نظامی و خانواده آنها به منظور انجام معاینه و بستری در بخش مربوط .
ب- پذیرش و درمان کلیه بیمارانی  که درمان آنها جنبه فوریت دارد .
پ- معاینه ، تشخیص و درمان و بستری بیماران دارای شکایت جسمی متعدد که عوامل روانی در ایجاد و درمان بطور جدی مطرح می باشد .