رئیس اداری: حسین مراد مرادی
داخلی :  40203
الف- انجام کلیه امور اداری کارکنان در قسمت اداری بیمارستان
ب- کنترل و نظارت در امور مالی و پیش بینی بودجه و حسابداری  اموال بیمارستان .
 ج-کنترل و نظارت در اجرای امور آمادی و پشتیبانی ، خدماتی ، مهندسی ، تغذیه و مهد کودک بیمارستان .