پزشک: دکتر حسن زاده
              داخلی : 40228
1.    انجام کارهای ترمیمی دندانپزشکی با استفاده از مواد و وسایل و تکنیکهای مدرن دندانپزشکی .
2.    انجام درمان ریشه دندانها در حد امکان
3.    کشیدن انواع دندان و جرم گیری ، بروساژ و جراحیهای کوچک لثه .
4.     شستشو وضد عفونی و استریل کردن کلیه لوازم دندانپزشکی جهت پیشگیری از اشاعه بیماریهای واگیر دار از قبیل ایدز ، هپاتیت و غیره