درمانگاه شامل بخشهای زیر می باشد
الف-  درمانگاه نظامی که خود شامل قسمتهای زیر است :
•    اتاق ویزیت پایور
•    اتاق ویزیت وظیفه
•    شوراهای پزشکی
•    پذیرش
ب-  درمانگاه بیماران آزاد