ما برآنیم تا به عنوان برترین بیمارستان فوق تخصصی اعصاب و روان در کشور در زمینه ارائه مراقبتهای درمانی ، آموزشی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان جامعه فعالیت نماییم .