تهران - انتهای بلوار شهید مژدی ( اوشان ) - نرسیده به بیمارستان مسیح دانشوری - بیمارستان روانپزشکی 505 ارتش