مسئول : آقای محمود نصیری
داخلی : 40318
شرح وظایف:
1.    آموزش مستمربه بیماران،پرسنل ومراجعین درموردکلیه برنامه های بهداشتی
2.    شرکت فعال درکمیته بهداشت وعفونت وطرح موضوعات مربوطه
3.    نظارت برکنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان ازنظرمیکروبیوشیمیایی وکلرباقیمانده
4.    نظارت وکنترل برنحوه جمع آوری،انتقال،نگهداری ودفع صحیح زباله
5.    نظارت بروضعیت بهداشتی وایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان ازقبیل توری پنجرهها،کپسول اطفاءحریق و...
6.    برنامه ریزی ونظارت بربرنامه شتسشونظافت صحیح کلیه قسمتهاوبخشهای بیمارستان
7.    نظارت بروضعیت بهداشت آشپزخانه وتهیه وتوزیع موادغذایی
8.    شرکت درسمینارها،جلسات آموزشی،بازآموزی وکلاسهای آموزشی جهت بالابردن سطح اطلاعات وانتقال به بیماران
9.    برنامه ریزی وتلاش درجهت ارتقاءشاخصهای اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب،فاضلاب،موادزائدجامد
آشپزخانه ورخشتشویخانه
10.    نظارت برمراکزفروش موادخوراکی،آشامیدنی،آرایش یبهداشتی درمحدوده بیمارستان بوفه،فروشگاه و...
11.    حفظ وارتقاءجایگاه بیمارستان درشبکه بهداشتی کشور
12.    هماهنگی بامسئولین بخشهای مختلف بیمارستان وراهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی
13.    ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش وتهیه وتنظیم گزارش ماهانه فعالیتهاوارسال به مراکزبهداشت به همراه فرم آمار
14.    ابلاغ واجراونظارت براجرای استانداردهاومقررات بهداشت محیط
15.    همکاری دربرنامه ریزی وپایش برنامه بهداشت محیط بامسئولین مربوطه