-    داخلی : 40318
-    شرح وظایف:
1.    شناسایی شغل¬های موجود و تعداد پرسنل هر شغل براساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار وارائه راه حل
2.    برنامه ریزی و پیگیری جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
3.    پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و اداوری به منظور پیشگیری از ابتلا شاغلین به بیماری¬های ناشی از کار
4.    نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی
5.    آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق