رئیس بخش اعتبار بخشی: آقای مجتبی آهنگری
داخلی : 40317
شرح وظایف:
1.    -تدوین برنامه عملیاتی سالانه  ،پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار
2.    -برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست)و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
3.    -ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)
4.    -ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی  در سطح بیمارستان،به اشتراک گذاری درس های گرفته شده
5.    -انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
6.    -تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان