رئیس بخش : دکتر عباس امید
سرپرستار بخش : خانم طاهره قانع
                       داخلی بخش : 40244
                       بخش بستری : زنان
                            موقعیت بخش:  طبقه همکف بخش های بستری
جهت بستری بانوان با فضای مناسب و امکانات لازم برای پذیرش 21 بیمار  در نظر گرفته شده است.