رئیس بخش : دکتر نعیمی
سرپرستار بخش: آقای مهدی اکبری  
                      داخلی بخش : 40248
                       بخش بستری : مردان
                            موقعیت بخش:  طبقه اول بخش های بستری
                             این بخش دارای 26 تخت می باشد

کلیه بخشها آماده پذیرش همه نوع بیماران اعصاب و روان اعم از کادر ،وظیفه. آزاد و بیمه های طرف قرارداد می باشد