رئیس بخش: دکتر مهدوی
سرپرستار بخش : خانم مریم معزی  
                              داخلی بخش: 40242
                              بخش بستری : مردان
                             موقعیت بخش:  طبقه همکف بخش های بستری

کلیه بخشها آماده پذیرش همه نوع بیماران اعصاب و روان اعم از کادر ،وظیفه. آزاد و بیمه های طرف قرارداد می باشد