رئیس بخش : دکتر ابراهیمی
سرپرستار بخش: آقای اسماعیل حیدری
                      داخلی بخش: 40252
                      بخش بستری : مردان
                           موقعیت بخش:  طبقه اول بخش های بستری
                           این بخش داری 25 تخت می باشد.
کلیه بخش ها آماده پذیرش همه نوع بیماران اعصاب و روان اعم از کادر ،وظیفه. آزاد و بیمه های طرف قرارداد می باشد