مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر صنایعی
                سوپروایزر آزمایشگاه : خانم داوودی
              داخلی :  40230
انجام کلیه آزمایشهای درخواستی بخشها و درمانگاه و سرپایی