انجام آزمونهای روانی از قبیل آزمون هوش ، شخصیتو تعیین استعدادهای افراد