    احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان
     ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی و تشخیصی
    حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات
    حفظ کرامت انسانی و توجه به ارزشهای اعتقادی
    مسئولیت پذیری ، پاسخگویی ، همدلی و صداقت کار
    ارج نهادن به نیروی انسانی