1-    ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی
2-    ارتقاءایمنی بیمار و کارکنان
3-    بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی و تجهیزات
4-    ارتقاء آموزش کارکنان و بیماران
5-    ارتقاء کمیت و کیفیت نظام آموزش پزشکی بیمارستان