مسئول : آقای نعمتی فرد
داخلی: 40206 -40207
شرح وظایف:
الف – دریافت ، ثبت ، اقدام ، تایپ ، توزیع و بایگانی نامه ها و دستورالعملهای وارده و صادره .
ب- ثبت و صدور دستورات و خط مشی ها به قسمتهای مختلف بیمارستان .
    ج - انجام امور کارگزینی ، استخدام ، انتصابات ، ترفیعات ، ، تشویقات، تنبیهات و خدمات کارکنان ( روحیه و رفاه ) .